Get Adobe Flash player

You are here

Home » บริหารงานทั่วไป
ข่าว

ประวัติหน่วยงาน

        “มหาวิทยาลัยรับใช้สังคม” โดยหวังให้มหาวิทยาลัยเป็นทางเลือกแรกของสังคมและที่พึ่งของสังคมของแท้จริง โดยสภามหาวิทยาลัยได้กำหนดนโยบายการดำเนินงานด้านบริการวิชาการแก่ชุมชนตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนางานวิจัยสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมและบริการชุมชนกลยุทธ์ที่ 13 บริการวิชาการและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อสร้างความเข้มแข็งและชี้นำสังคมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน (แผนกลยุทธ์ พ.ศ. 2555 - 2559) และมีระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการบริการวิชาการ พ.ศ. 2552 และฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554 รองรับการดำเนินงานบริการวิชาการ รวมไปถึงสภามหาวิทยาลัยยังให้ความสำคัญแก่งานบริการทางวิชาการโดยการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารการบริการทางวิชาการขึ้นมาเพื่อขับเคลื่อนกลยุทธ์ด้านบริการทางวิชาการ โดยมอบหมายให้ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการในการกำกับดูแลการดำเนินงานด้านบริการวิชาการนอกจากนี้ มหาวิทยาลัยยังได้อนุมัติจัดตั้งหน่วยบริการทางวิชาการแก่สังคม ตามมติที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยครั้งที่ 8/2556 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2556 ขึ้นเป็นหน่วยงานกลางระดับมหาวิทยาลัยในการขับเคลื่อนกลยุทธ์ ด้านการบริการทางวิชาการให้บรรลุตามแผนการที่วางไว้และดำเนินงานภายใต้การกำกับ ดูแล ควบคุมและติดตามผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริการทางวิชาการระดับมหาวิทยาลัยและวางกรอบการดำเนินโครงการบริการทางวิชาการแก่สังคมไว้ 3 แนวทาง คือ

          1. โครงการบริการทางวิชาการเพื่อการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน หรือภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรือหน่วยงานวิชาชีพภายนอก

          2. โครงการบริการทางวิชาการแก่สังคมเพื่อสร้างความเชี่ยวชาญแก่บุคลากร ด้านการเรียนการสอนและการวิจัย

          3. โครงการบริการทางวิชาการแก่สังคมเพื่อตอบสนองความต้องการการแก้ปัญหาของประชาชน ตามคำร้องขอของชุมชน ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการในภาพรวมของมหาวิทยาลัยภายใต้ชื่อ “มทร.ศรีวิชัย รับใช้สังคม”     ที่หน่วยงานสามารถตอบสนองความต้องการและแก้ปัญหาให้ชุมชนได้ตามคำร้องขอได้โดยใช้งบประมาณจากโครงการดังกล่าว โดยเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลจำนวน 5 ระบบด้วยกันคือ ก.) ฐานข้อมูลความต้องการของชุมชน ข.) ฐานข้อมูลเทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด ค.) ฐานข้อมูลความเชี่ยวชาญของบุคลากร ง.) ฐานข้อมูลชุมชน และ จ.) ฐานข้อมูลโครงการบริการวิชาการสำหรับผู้บริหารโครงการ

วัตถุประสงค์

หน่วยบริการทางวิชาการแก่สังคมเป็นหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยสำหรับเป็นกลไกในการขับเคลื่อนพันธกิจด้านการบริการทางวิชาการแก่สังคมของมหาวิทยาลัยไปสู่เป้าหมาย  ที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น

พันธกิจ

1. พัฒนาระบบและกลไกการบริการวิชาการเพื่อให้เกิดการบูรณาการกับการเรียนการสอนและการวิจัยสู่การนำประสบการณ์จากการบริการวิชาการแก่สังคมมาพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย

2.  ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีที่เหมาะสมบนพื้นฐานวัฒนธรรมที่ดีงามของท้องถิ่นเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและการพึ่งพาตนเองของชุมชนและเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตทั้งด้านการบริการวิชาการและวิชาชีพ

3. เสริมสร้างความเข้มแข็งและการพึ่งพาตนเองของชุมชนสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชนทุกระดับ สนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของสังคม และขยายโอกาสให้ประชาชนได้เข้าถึงการบริการและการถ่ายทอดเทคโนโลยีตามความต้องการที่เหมาะสมพื้นฐานวัฒนธรรมที่ดีงามของท้องถิ่น

4. พัฒนาระบบและกลไกให้หน่วยงานดำเนินโครงการบริการทางวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้

5. พัฒนาระบบการประเมินและติดตามผลการดำเนินงานของโครงการทางวิชาการแก่สังคมอย่างเป็นระบบ เพื่อการพัฒนาการให้บริการทางวิชาการแก่สังคมในฐานะ “มหาวิทยาลัยรับใช้สังคม”

หน่วยบริการทางวิชาการแก่สังคมได้ขยายโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงการบริการและการถ่ายทอดเทคโนโลยีตรงตามความต้องการของท้องถิ่น โดยวางแนวในการดำเนินงานบริการไว้ 3 รูปแบบ คือ

1. การบริการทางวิชาการเพื่อสร้างความเชี่ยวชาญให้บุคลากร เพื่อให้บุคลากรสามารถนำความรู้ และประสบการณ์จากการบริการทางวิชาการมาบูรณาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย

2. การบริการทางวิชาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน เพื่อให้หน่วยงานมีการให้บริการทางวิชาการตามความเชี่ยวชาญของหน่วยงาน เพื่อเสริมความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับชุมชนและผลักดันไปสู่แหล่งเรียนรู้ที่เป็นตัวอย่างให้กับชุมชนอื่น

3. การบริการทางวิชาการเพื่อแก้ปัญหาตามคำร้องขอของผู้รับบริการ เพื่อให้มหาวิทยาลัย เป็นทางเลือกแรกของสังคม โดยการเปิดโอกาสให้ชุมชนสามารถร้องขอความต้องการรับบริการทางวิชาการมายังหน่วยงานได้ตลอดปีการศึกษา

แผนกลยุทธ์ด้านการบริการทางวิชาการแก่สังคม พ.ศ. 2557 - พ.ศ. 2560

       มหาวิทยาลัยวางแผนกลยุทธ์ในการดำเนินงานด้านการบริการวิชาการไว้ดังภาพ และได้กำหนดเป้าหมายคือ มีการบูรณาการระหว่างการเรียนการสอน การวิจัยสู่การถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชน ภายใต้ กลยุทธ์ บริการทางวิชาการและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อสร้างความเข้มแข็งและชี้นำสังคมอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน

    หน่วยบริการวิชาการได้ดำเนินการตอบสนองภารกิจด้านการบริการทางวิชาการและมีผลการดำเนินงานจากการประเมินผลจากการประกันคุณภาพการศึกษาอยู่ในระดับดี แต่ยังประเด็นที่มีความท้าทายอีกหลายประการที่มหาวิทยาลัยต้องการบูรณาความร่วมมือร่วมใจของทุกหน่วยงาน กำลังใจจากทุกฝ่าย    เพื่อเป้าหมาย ที่สำคัญร่วมกันคือ “มหาวิทยาลัยรับใช้สังคม” เพื่อให้มหาวิทยาลัยเป็นทางเลือกแรกของสังคมและเป็นที่พึ่งของสังคมอย่างแท้จริง